برچسب: لکی |فرهنگ لکی| ردپای عشق|رضا حسنوند| شوریده ی لرستانی|

۰

ردپای عشقست

ردپای عشقست مارد پای عشق را هرجاست پیدا می کنیم درحضرتش چون ذره ها خود را هویدا می کنیم داروی جان ماست عشق ورد زبان ماست عشق مارازهای بسته را باعشق معنا می کنیم هرجارسد از عشق بو پرمی شود عالم زهو از چرخ پایین آید...