برچسب: لکی |فرهنگ لکی| دوبیتی| رضا حسنوند| شوریده لرستانی|

۰

دوبیتی از رضا حسنوند (شوریده ی لرستانی)

دو دوبیتی نوئتم سر ننه سرژار بدبخت ///////// ا دس تو ناخوشم گن جور و سر و سرسخت ا تاو شیرین قصه کردن تو آخر /////// مرض قن گرتمی کتمر سر تخت ————————————————————————————– چنی ار در آبادیتو بنیشم ////////// چنی بنمی گرو عشق تو ریشم اخه...