برچسب: لکی |فرهنگ لکی|فرهنگ عامه ی لکی|الشتر|مهدی زینی|لکستان|لکی|واژه ی لکی|شعر لکی

۰

«پیری»

«پیری» ۱/۲/۹۲ پیری دیار دای ، وه ناز و نرُم خور آوردیِ جوُنی تمُم جواز مردن ناتیِ ئر نوم مشدِم ئخه سیلِم کرد، نزاکه کُشدِم هونه گُمونم هاتیه بوسیِ رازی، نارازی ،مومه دوسیِ بلایی نیه ،یِ روو تمُم بو یا چوی مِمُنیِ ،نو هواردیِ بچو وژ...