برچسب گذاری توسط: لکی|چل سرو|کریم خو|کریم خان|فال|قصر|لیمو|سوزه سوزه|بینا بینا|بزران |شعر نو لکی|لکی|فرهنگ لکیپ

۰

« له کی بارمه

+« له کی بارمه »۹/۷/۹۳ «ئی قه صر هاتمه لیمو بارمه / وه که س نمیه میِ ئه را یارمه» ئیِ لکسونه مام ، بارکوله م سه نگینه قانون کریم خانی ئو ئشق بابا طاهرم ها بیِ ره نگینی لطفعلی خان سه ربرزی باستان وآریاییم ها...