برچسب: لکی|فرهنگ لکی|فرهنگ عامه|فرهنگ عامه ی لکی|لکستان|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|واژه ی لکی|شعر لاکی|آگر سویر|ئاگر سویر|

۰

«ئاگر سویر»

«ئاگر سویر»+ یه رو چوی هر وار، ئیِ مال دامُ در چِم تا بگیردم ئر کوی ئو کمه ر هوا خو ساف بی،منیش آماده عزمِ سحرام کرد وه پا پیاده چِم ئریِ گرین،ئیِ تور همیشه دیم دارل سوتویین ئی ولگ تا ریشه دلم کُت کُت بی...