برچسب: لکی|شعر لکی|مثنوی لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|لکستان|الشر

۰

«گِلِی»

گِلِی» خدایا لکیکم ، ها گلی بارم مگر سوئک بو تیکی ئج بارم خدایا بشدو گلی من فقیر «ثم رددنا »م کتیه سی ویر خدایا مر گُئو میِ زائم بِری هرازی ئبدل در بارت چِری وتت یه بیرن، تویناوره کن زمی بوتیه قور، تا روژ مردن...