برچسب: لاپيچك=lâ pechek|کنایه|لکی|فرهنگ لکی|واقاو| پو| کناره|گوشه| ده س ده س کردن|ده س نشو کردن| ده سه دامو|ده س ئهر دل نایین| مهدی زینی اصلانی|

۰

لاپیچک=lâ pechek

«کنایه» لاپیچک=lâ pechek کنایه یکی ازارکان چهارگانه ی علم بیان محسوب می گردد.از آن تعاریف زیادی شده است.ما در اینجا به دو تعریف بسنده می کنیم وچون هدف ما آموزش آن نیست ،لذا از تعاریف گوناگون خود داری می کنیم. کنایه عبارت یا جمله ایست که...