برچسب: «لامه ردو/ lamardo» |لکی| فرهنگ لکی| مهدی زینی| لامردو| سیامال| سیاه چادر| ایل| کرنگ|

۰

«لامه ردو/ lamardo»

«لامه ردو/ lamardo» زمانی که هنوز چهره ی فریبنده ی تمدن امروزین خونمایی نمی کرد و مردمان به جان همدیگر سوگند می خوردند و آنچه در « خُنه چه »ها بود، به کسی تعلق نداشت و همه ی همسایه ها از آن ارتزاق می کردند و...