برچسب: «قانون اساسی و فرهنگهای محلی و قومی»|لکی| فرهنگ لکی|رسم الخط لکی| زبان لکی| تدریس| آموزش و پرورش|

۰

«قانون اساسی و فرهنگهای محلی و قومی»

+«قانون اساسی و فرهنگهای محلی و قومی» یکی از مباحثی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در ذهن اقوام ایران است ، استفاده از زبان و خط وفرهنگ بومی و قومی خود در کنار زبان و خط رسمی کشور است.فرهنگ ملی زمانی به رشد و...