برچسب: «فِنار سه قه ت / fenare saqat»| لکی| فرهنگ لکی| واژه ی لکی| مهدی زینی| فنار سقت| جهنم|