برچسب: فلک|شعر لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|لکستان|الشتر|لک

۰

فلک

‍ فلک تا و کی حسرت بکیشم گری و راحت بی خم ننیشم ی رو زلزله ی رو واگیژه نوام تاش کاو پر دره و لیژه ی رو کرونا بی تورچه ماری ی رو لاف و تاف میریمه خواری تا مام بچوکم مین ار نو سرم...