برچسب: +فرهنگی برای الگو |لکی|فرهنگ لکی| شال و ستره| مهدی زینی| لکها| تاریخ| مادها| هخامنشیان| الگو|

۰

+فرهنگی برای الگو

+فرهنگی برای الگو خوشبختانه وارثان فرهنگی هستیم که عطر فرح بخش آن همه ی گستره ی تاریخ ایران و دیارمان را پر کرده است .هستند کسانی که از این فرهنگ پرباربه نفع خود و فرهنگشان سود برده وآن را به نام خود معرفی کرده اند.روح فرهنگ...