برچسب: عروض|قافیه|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی

۰

تدریس عروض و قافیه و ……., [۰۹.۱۰.۱۷ ۲۳:۵۰] [Forwarded from Mahdi Zeini Aslani] بحث عروض بسیار گسترده هست و ریزه کاریهای فراوان دارد در میان عزیزان هستند کشانی که بهتر از این حقیر عروش را می فهمند ولی من بنا بر وظیفه کلاس را از ابتدایی...