برچسب گذاری توسط: «صبحدم |مایِ ئی دیار»|مویه|قیقاچ|نیسا |اروخش|چغا بل|دو سویر لکی|لکی|فرهنگ لکی|چیاوزان|

۰

«صبحدم مایِ ئی دیار»

+«صبحدم مایِ ئی دیار» وه خده هویه ر بای ئی دیار ئی خودشیرینِ پاچا وه ش نوم ئو نیشون مه ردم قه لبا نهه بی رونه قه ، میدُنِ مئرکه ت سجل ماد ئو کاسی ئو لک هان ئیِ ژیر ئاوار چوی دُر هان ئی که...