برچسب: «شیه ویس /sheyaveys»|لکی|فرهنگ لکی| آقطی سیاه|انگور کولی| مهدی زینی اصلانی| الشتر| کهمان|

۰

«شیه ویس /sheyaveys»

«شیه ویس /sheyaveys» گیاه «شیه ویس» با نام علمی sambucus nigra L از تیره ی caprifoliaceaeو نام فارسی انگور کولی،آقطی سیاه ،خمان و خمان کبیر از گیاهان علفی ،درختچه ای یا درختی کوتاه ، با شاخه های مغز دار و برگهای متقابل و برگچه های دندانه...