برچسب: شو چله/لکی/فرهنگ لکی/لکی/مهدی زینی اصلانی/مهدی زینی/لکستان/یلدا/شب چله/شو چله /الشتر/

۰

شوچله

شو چله هات ای دواره ایمشو اول وهاره لکسو کل سر ئو سر فرشه مونگ و ئساره مویژ کشمش گردکو برساق ئو بنی برو انار و بی و نارنج پاییز چی و هراسو توژه ویری جلو دار گلیچ گلیچ مایه هوار مال دلل گرما کیم زمسو...