برچسب: شاوزیرکی|بازی| سر گرمی| لکی| فرهنگ لکی| الشتر| تره پیاز| شاه| دزد|کبریت| اسیاو| نان تاوه ای| حمانم| مهدی زینی اصلانی|

۰

شاوزیرکی

بازی وسرگرمی ها در زبان لکی بازی مرادف باورزش امروزی است وهرنوع ورزشی را گذشته از اسم خاص با اسم عام بازی نام می برند.بازیهای محلی به خاطر جنبه ی پرورش جسم وروح وایجاد شور ونشاط وپر کردن اوقات فراغت درمیان مردم طرفداران بسیاری داشته است...