برچسب گذاری توسط: شاهنامه لکی|لکی|شاهنامه| فرهنگ

۶

شاهنامه ی لکی

کتاب شاهنامه ی لکی به اهتمام استاد ارجمند آقای حمید ایزدپناه محقق و پژوهشگر لر زبان ،کتابی است که بنا بر مقدمه ی آن سراینده و تاریخ سرایش این کتاب در پرده ی ابهام است.اما با توجه به نوع کاغذ و نگارش آن بنا بر نظر...