برچسب: سُله جا / soelaga »|سله جا|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|الشتر|نور آباد|کوهدشت|هرسین|کرمانشاه

۰

سُله جا / soelaga »

+++« سُله جا / soelaga » در گذشته های دور و روزگاران راستی ،در بیغوله ای از این مملکت ، دو نفر بر اثر قسمت و طالع شبی را در کنار هم به صبح می رساندند. یکی فقیر و بی چیز و لباسهای مندرس و دندان...