برچسب: .سه ر وه ن sarvan:|سرون|سر بند|عمامه ی زنان لک|کت|گلونی|حریری|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی اصلانی|لکستان|لکها|الشتر

۰

.سه ر وه ن sarvan:

۶٫سه ر وه ن sarvan: **ئری هی رنگینه سه روه ن شل وه مل / بو تا ماچت که م تون گیون ئه میر کُل عمامه ی(سربند) زنان لک سه روه ن نام دارد که از گلونی و که ت و حریری درست می شود.گلونی سربندی...