برچسب: «سلام یا خدا حافظ»|لکی|فرهنگ لکی| شفق| فلق| هر سو وه شه فه فق بانگ خروسان| مهدی زینی| لکستان|

۰

«سلام یا خدا حافظ»

«سلام یا خدا حافظ» رسم است هنگامی که بر کس یا کسانی وارد شویم بر آنها درود بفرستیم و با این کار محبت و دوستی خودمان را نشان دهیم.در همه ی فرهنگها این طرز بر خورد وجود دارد منتهی هر کدام با زبان خاص خود.در زبان...