برچسب: « سره پِر / seraper  »|لکی|واژه ی لکی|سرهپر|مهدی زینی اصلانی|مهدی زینی|الشتر

۰

 « سره پِر / seraper  »

« سره پِر / seraper  » «سره پر» اصطلاح و استعاره ای لکی هست.برای پی بردن به اصل اصطلاح باید در مورد چند وسیله و ابزار کار نجاری و آشپزخانه صحبت کنیم. «تبر» یک وسیله برای بریدن درخت است که شامل دسته ای چوبی و یک...