برچسب گذاری توسط: سرداری لکی |کراس |کلاو|فرجی لکی|که ت| گلوه نی| کلنجه |لکی| فرهنگ لکی|شاوال| چ.خا|ستره|شال|کلاش|لکی فرهنگپ

۵

+پوشش سنتی مردم لک

+پوشش سنتی مردم لک انسان از بدو آفرینش وگام نهادن بر این کره ی خاکی خود را محتاج وسیله وپوشاکی دیده است تا با آن خود را از سرما وگزند عوامل طبیعی برهاند.زمانی خود را بابرگ وپوست درختان می پوشاند وزمانی هم از پوست حیوانات برای...