برچسب: «سالفه لکی»| لکی |فرهنگ| مهدی زینی|روغن محلی|روغن لکی| ادویه ی لکی| خوراک لکی| بخور لکی|

۲

«سالفه لکی»

+«سالفه لکی» راستی دوستان تا حالا از خود پرسیده ایم که چطوری برخی اجناس مهر یک شهر یا منطقه بر پیشانیشان خورده است؟ روغن محلی (حیوانی ) به روغن کرمانشاهی معروف شده است ویا چطور گز بلداجی به گز اصفهان و یا عسل ، ماست ،...