برچسب: زِنِشد /zeneshd |لکی| فرهنگ لکی|مهدی زینی ضربت| زدن| زنشت|

۰

زِنِشد /zeneshd

+زِنِشد /zeneshd زِنِشد با کسر اول و دوم واژه ای لکی است و به معنای ضربه ی شدید،حفظ برتری هنگام برخورد،دارای غیرت وکار آیی و زدن ضربان است.هنگامی که می خواهند مقایسه ای بین دو سلاح انجام دهند ،می گویند :سلاح شماره ی یک دارای زنشد...