برچسب: «زن لک وضمیر غایب او»|زن لک|لکی | فرهنگ لکی| میرده| شوهر| ژن| مهدی زینی| زن و شوهر لک|

۰

«زن لک وضمیر غایب او»

«زن لک وضمیر غایب او» زن و مرد دو بال پرنده ی زندگی هستند.افقهای زیبا را برای خانواده فتح می کنند.نقش زن در عرصه ی سختیها وخوشیها چشمگیر و قابل تحسین است.در جوامع عشایری و ایلی برخلاف دیگر جوامع شهری این نقش پر رنگتر و مورد...