برچسب گذاری توسط: « زخال فروش»|شو|ئسبی|ده م چوی ناوات|دوس|

۲

« زخال فروش»

+۱/۷/۹۳« زخال فروش» دویه شو سِرا بِررُنِ مِن ئو دل بی طاقه تِم سه ر ریژِ خویناوه چیه مم هزار شه فه ق ئاگرینه دنیام گوا مِتِ ل خُینه خیالم سُیرِ سُیره چوی ئِشق یِ ره نگِ یِ ره نگ «دوسِ دِرو زِن ، ده م...