برچسب: «زبان لکی و افعال مهجور و متروک زبان فارسی»|آژدایین|آژدن| گمیزیدن|گمیز| شخم| شوم|شومیدن|تاسونن|تاسیدن|شراندن| شره| شره هاتیِ|لکی |فرهنگ لکی|اشاردن|آچاردن|

۰

«زبان لکی و افعال مهجور و متروک زبان فارسی»

«زبان لکی و افعال مهجور و متروک زبان فارسی» درر زبان فارسی برخی افعال را ،متروک ،مهجور یا مشکوک می خوانند.دکتر خانلری در کتاب تاریخ زبان فارسی اینگونه افعال را تحت عنوان افعال متروک و…آورده است.در نگاهی به اینگونه افعال به نظر می رسد که برخی...