برچسب: ریگی پریشان می کند اندیشه مرداب را| شوریده ی لرستانی

۰

ریگی پریشان می کند اندیشه مرداب را

ریگی پریشان می کند اندیشه مرداب را رضا حسنوند « شوریده لرستانی» ازپرده پا بیرون منه خجلت مده مهتاب را برهم مزن ای نازنین تصویر صاف آب را گفتم بخوابم تادمی زاندیشه ات فارغ شوم لیکن تو بر هم میزنی نیلوفران خواب را کمتر به وصلم...