برچسب: رخد|جنک|پوشش|پوشال|لباس|رخت|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|الشتر|لکستان|لکی|واژه ی لکی|فرهنگ لکی|

۰

رخد

«رخد / rakhd» «رخد»واژه ای لکی و به معنای لباس و پوشش است.واژه های مترادف آن «جنک / genek» و «جوال / gowal» است که همیشه به صورت «جنک جوال» بر زبان آورده می شوند.مترادف دیگر آن « پرتال / pertal» است که با همکرد «پر...