برچسب: «رخت عزا»| لکی| فرهنگ لکی| مهدی زینی|

۰

«رخت عزا»

«رخت عزا» مراسم عزاداری و پوشیدن لباس عزا به نشانه ی عزادار بودن ، در میان ملل و اقوام مختلف ،متفاوت و متمایز از هم است.اگر ما کسی را ببینیم که در مراسم عزاداری لباس قرمز رنگ پوشیده است ،ممکن است که به او چیزی گفته...