برچسب: دین و فولکلور|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|لکستان|واژه ی لکی|آموزه های دینی و فرهنگ لکی

۰

دین و فولکلور

گستره ی زبان و فرهنگ لکی     «فرهنگ لکی و آموزه های دینی»   فرهنگ عامه در تمام نمودها ، خواسته ها ، باورها ، تمدن و فر هنگ هر قومی جاری و ساری است.در هر زمینه ای مطالب و شنیدنیهای گرانبهایی وجود دارد که...