برچسب: «دیار ئی قیومه ت»|لکی|فرهنگ |مهدی زینی اصلانی|خریو|آشنا|

۰

«دیار ئی قیومه ت»

«دیار ئی قیومه ت» خه ریو ئاشنا ! ئه ج کُمی آسو دیاره میِ تا بامه پیشوازت سراوِ همیشه خُلخُله ! ئه ر کُمی فه سله مه جوشی تا کیه نی کوراوه چیه مم سیراوُ زلال و پاکیت بو تیه مِ وهاره ل ! چِکِرِ ئشق...