برچسب: دژه | dezhah|دژ دژین| لکی |فرهنگ لکی| مهدی زینی|شیوع| اپیدمی| بوترخه| فراگیر| همه گیر|بیماری|

۰

«دژه / dezhah »

«دژه / dezhah »/س +«دژه» / dezhah /با کسر اول واژه ای لکی و به معنای اپیدمی و شیوع پیدا کردن بیماریست.این نوع اپیدمی بیشتر در مورد شیوع بیماریهای دامی و ماکیان کار برد دارد ، هر چند برخی اوقات بر شیوع بیماریهای انسانی هم دلالت...