برچسب: «دوبیتی لکی»|دو بیتی لکی|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|الشتر|نور آباد|لرستان|لکستان|لکستانی|

۰

«دوبیتی لکی»

«دوبیتی لکی» ئرینت هر شوم زوما چرونه اما ئیمشو ئه ساره ل زیر زرونه وه گرد یک خوشه یلدا بنیشیم تموم لکسو بنی برونه ……………………. «گُلوه نی لکی» مادِ بالا برز مِل وه ن سیم و دُر/ گُلوه نی وه سه ر لک په لِک دُر...