برچسب: دوبیتی|دوبیتی لکی| بلاچه|مونگ ئو هویه ر| ئاشاریا| لکی | فرهنگ لکی| مهدی زینی|

۰

دوبیتی

دوبیتی «مونگ ئو هویه ر» یِ روژ ئو یِ شو بی مونگ ئو بی هویه ر / ته نیا وه سونگه تُنا مامیِ ده ر ئیِ فه رشه رویت ، دُنیا روشن بی / ئی گرمی ده ست ،تو دامیه سیِ سه ر +بلاچه کزیِ ده...