برچسب: خود باوری|فرهنگ لکی| لکی| سپک| مشگه| لالایی| لالایی لکی| بیت مشگه| باران| سیاه چادر|

۴

خود باوری

+هان ئه ر کو برالهه نه ژدی سوارم / ئه را بی که سیم میا بونگ ئیر بارم در عصری که تمدن وزندگی ماشینی فرهنگ عامه را در انزوا قرار داده واز آن جز نامی باقی نمانده است، وحدت ملی و احساس ملیت هم در خطر...