برچسب: «خرنگزه»| لکی|فرهنگ | مهدی زینی|ملخ|قله| کرک|

۰

«خرنگزه»

+«خرنگزه» حشره ای است کوچک به اندازه ی زنبور عسل که نیشی گزنده دارد.این حشره در خرداد ماه پیدا می شودوبا نیش زدن گاوها باعث اذیت وآزار آنها می شود.گاوها برای رهایی از نیش این مگس پا به فرار می گذارند.این اتفاق به گا خرنگزه معروف...