برچسب: خدا تریق|لکی|فرهنگ لکی| واته| شعر نو| شیرین| کاسنی|شریک دزد و رفیق قافله

۲

خدا تریق

«خدا تریق»۱ شریک دزد و رفیق قافله ! شیرین زبان کاسنی اندیشه ! همه ی افقهای آسمانی را .. در افقی رنگین و سکر آورنهان کردی یگانه افق زمینیت را غالب کردی مرا موم انگاشتی چه اطمینان ساده لوحانه ای به من هدیه کردی اما زهی...