برچسب: حسرت| لکی| فرهنگ لکی| کوگ| گرین|ژلیقه| گلونی| سرداری|ئاژیه|لالرزونه| شال | ستره| کلاو| ژیلت| تیخ مکینه|

۰

حسرت

حسرت کوگ گرین نشین ! “سرداری” مه خمه ل ئو “کلنجه” زه رینت ئیِ کُمی قورسو خاک کِرد؟ کوگ مل زه رین ! سجلِ”سه روه نِ” ره نگ ئو ره نگ ئو “فوته “باوقار ئو “ئرشخن “ت ئی کُمی ثبت احوال باطل کرد؟ سوزه سه قری...