برچسب گذاری توسط: جور|فلک|فرهنگ لکی |سالفه|کلاس |مربع

۰

جور فله که میا بکیشم+

جور فله که میا بکیشم+ خوشال ئو سه ر حال گه چیمونه سیِ ده بیرستان ،روژ ئه وه ل ده بیر ریازی هات ئیِ سه ر کلاس.وه تیِ به چه ها اتحاد نوع اول:مربع جمله ی اول به اضافه ی مربع جمله ی دوم به اضافه...