برچسب: «جاواز کردن |جاواز| لکی|فرهنگ لکی| مهدی زینی اصلانی|lakha.ir|

۰

«جاواز کردن / gawoaz kerden»

«جاواز کردن / gawoaz kerden» «جاواز کردن» واژه ای لکی است که به نظر می رسد در اصل عربی باشد که وارد زبان زبان لکی گردیده است و همراه واژه ی همکرد «کردن / kerden»دارای صبغه ی لکی شده است.در زبان لکی هر گاه بخواهند چیزی...