برچسب: تیه م | تیم| تم| باران| رعد| ابر سیاه|لکی |فرهنگ لکی| واژه ی لکی| مهدی زینی|شاهنامه ی لکی|

۰

« تیه م /ته م /teyam / tam »

« تیه م /ته م /teyam / tam » «تیه م » واژه ای لکی و به معنای صورتی از باران ونمود شروع باران زود هنگام است.بارها شنیده ایم که هواشناسی در مورد چگونگی وضع آب و هوا می گوید که بارش پراکنده یا رگبار های...