برچسب: « تیه م /ته م /teyam / tam »پلکی|فرهنگ لکی| تیه م| توز| تیم و توز| مهدی زینی|تمیک|پهلوی|

۰

« تیه م /ته م /teyam / tam »

+« تیه م /ته م /teyam / tam » «تیه م » واژه ای لکی و به معنای صورتی از باران ونمود شروع باران زود هنگام است.بارها شنیده ایم که هواشناسی در مورد چگونگی وضع آب و هوا می گوید که بارش پراکنده یا رگبار های...