برچسب: «تِره چکه»/لکی/فرهنگ لکی/ غزل/ غزل لکی/ مهدی زینی/

۰

«تِره چکه»

«تِره چکه» تنیا مه نِمه ،مال ئی سه ر په ر که تیه وژم / سایری نیه، ئی وه ر هویه ر که تیه وژم ماواری ئه رینم گلیچ گلیچ نه رمه په میِ/ پیر ئو بی کلاشم،ئیِ نُمِ ویه ر که تیه وژم دویرم ئه...