برچسب: ته ل برزا|تل برزا| لکی | فرهنگ لکی

۷

ته لِ به ره زا

ته لِ به ره زا “ته ل به رزا” واژه ای لکیست که از دوجزء ته ل(شاخه) و “به رزا” (نام گیاهی)ترکیب شده است.مردم در محاورات خود آن را به کار می برند.هنگامی که بخواهند کسی را به زیبایی وجمال وقامتی راست بستایند وتوصیف کنند می...