برچسب: تبریک عید نوروز|ئید| بمارک|مبارک| لکی| فرهنگ لکی| عید| مهدی زینی|

۰

تبریک عید نوروز

نوروز این عید باستانی برهمه ی کسانی که آن را در سراسر جهان پاس می دارند و ارج می نهند مبارک با.جا دارد که به زبان لکی این عید را هم تبریک بگویم. ئید نو ئه ر ته مُم که سه لیِ گِ ئیده مه گرن...