برچسب: « تایه /tayah » | لکی | فرهنگ لکی| مهدی زینی| دایه| تایه| اسلام| واژه ی لکی

۰

« تایه /tayah »

« تایه /tayah » «تایه » واژه ای لکی بر گرفته از« دایه» ی فارسی است .قبل از پرداختن به اصل واژه باید به یک رسم در میان لک زبانان اشاره کرد وآن به تایه گرفتن نوزادان است. یکی از رسومی که هم اکنون بی رنگ...