برچسب: «بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری »| لکی | دوبیتی| سلجوقیان| مهدی زینی|

۱۲

«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری »

+«بابا طاهر لک و ارادت به زبان مادری » بابا طاهر لک از شعرا وعرفای معروف دوران سلجوقیان است . وی در اواسط قرن پنجم ه.ق می زیسته و از ساکنان جبال ایران است که تاثیر وی در عرفان و تصوف اسلامی مشهود است. در مورد...