برچسب: « اِلدی بِلدی / لکی/واژه ی لکی/فرهنگ لکی/مهدی زینی/الشتر/لکستان/لک/

۰

« اِلدی بِلدی / eldi beldi»

« اِلدی بِلدی / eldi beldi» «الدی بلدی» واژه ای لکی و از اصوات محسوب می شود . در فرسی برای آن همسانی وجود ندارد .با توجه به معنا و مفهوم آن در میان قوم لک می توان اصطلاح سفسطه را بر آن اطلاق داشت ....